Living (& teaching) in China Blog

Expat life in Huaqiao, an economic development zone near Shanghai